Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden So-MC | The Social Media Company

So-MC, de Social Media Company, is een eenmanszaak, gevestigd op het adres Kleine Loo 4, 4694 CL te Scherpenisse en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder registratienummer 52579352. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor Website Zeeland, PIXZ, twee onderdelen van So-MC, de Social Media Company.

Privacy & AVG 2018 – 2019

De volgende gegevens worden bewaard door So-MC voor de volgende doeleinden (zie tabel hieronder). So-MC bewaard tevens gegevens van prospects en leveranciers voor zakelijke doeleinden. Wilt u inzage in deze gegevens, stuur dan een mail naar info@So-MC.nl.  Daarnaast worden gegevens bewaard die nodig zijn voor het bedrijf, denk hierbij aan de Belastingdienst (wettelijk verplicht) en de levering van diensten en producten.

Data Doeleinde
NAW & contactgegevens Offerte/facturering/

marketing/belastingdienst/administratie/levering diensten & producten

Bankrekeningnr. Offerte/administratie
Emailadres Offerte/facturering/marketing/klantcontact
Klantgegevens- & informatie Levering diensten en producten

 

Indien u een gratis intake wilt, gaat u tevens akkoord met de privacyverklaring en onze algemene voorwaarden.

Resultaat garantie afname training, workshop en of coaching sessie

Als u een training/workshop/coaching sessie volgt bij So-MC is de afnemer, aanwezigen voor wie de sessies bedoeld zijn, zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. So-MC draagt kennis over. Het is net als met leren autorijden. De instructeur helpt mee maar uiteindelijk is het de afnemer die de auto zelf bestuurt. So-MC kan niet beloven dat het afnemen van een training/workshop/coaching sessie er (direct) financiële resultaten zichtbaar zijn of worden. Daarvoor zijn meerdere factoren van belang. 

Definities

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van So-MC wordt afgesproken.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of bevestiging, zowel schriftelijk als per e-mail als per bestelling via het bestelformulier op de website van So-MC, van levering van één of meerdere producten en of diensten van So-MC .

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht, overeenkomst of levering van of met So-MC tenzij daarvan door middel van schriftelijke overeenstemming van beide partijen is afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte is gesteld bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).

Algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor So-MC  zijn niet bindend en niet van toepassing.

Aanbieding en acceptatie

  • Alle offertes en prijsopgaven door So-MC  zijn geheel vrijblijvend, tenzij door So-MC anders is vermeld.
  • Een aanbieding of een offerte van So-MC  heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is.
  • Alle prijzen vermeld door So-MC  zijn exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de afnemer het door So-MC beschikbaar gestelde contactformulier heeft ondertekend (c.q. digitaal akkoord heeft gegeven) en deze compleet wordt ontvangen door So-MC .

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad. Bericht gaat uitsluitend per e-mail.

Uitzondering zijn de groepstrainingen, deze dienen vooraf betaald te worden, alvorens deel te kunnen nemen.

Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de oude contractsduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door So-MC hiervoor opgestelde procedure: zie paragraaf 5.3.

De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail, per per post, producten en of diensten opzeggen.  Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van So-MC een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.

So-MC kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen met So-MC niet of niet volledig nakomt.

So-MC heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de afnemer:

– failliet is of in staat van faillissement is verklaard

– niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft

– onder curatele staat

– informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden

– informatie verspreidt die in strijd is met (inter-nationale wet- en regelgeving

– informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.

Tevens heeft So-MC het recht als hij twijfelt aan het vermogen van de afnemer (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. De afnemer of andere wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Levering en leveringstijd

Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door So-MC zo spoedig mogelijk aan zijn afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van So-MC zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij So-MC in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

Overmacht

Indien So-MC haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als So- MC  in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

Prijzen

Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

So-MC  heeft het recht de tarieven te wijzigen. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

Bij afname van webhosting of e-mailhosting is de afnemer gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. De afnemer en niet So-MC is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. So-MC  zal geen melding doen bij het bereiken van de limiet van het dataverkeer. Bij overschrijding van deze limiet brengt So-MC € 0,01 per extra verbruikte Megabyte met een minimum van 1 GygaByte in rekening.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van So-MC .

So-MC stuurt de afnemer per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit zal per e-mail gebeuren.

So-MC is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan So-MC  geen verwijt worden gemaakt als zij geen factuur verzonden heeft.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Als de betaling vooraf niet op tijd plaatsvindt, behoudt So-MC het recht de producten en of diensten (tijdelijk) stil te leggen.

Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken bij So-MC . Na ontvangst van het bezwaar zal So-MC een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij So-MC is voldaan binnen het gestelde betalingstermijn.

De afnemer is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van So-MC is bijgeschreven.

Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt So-MC administratiekosten en eventueel gemaakte portokosten voor de aanmaning in rekening.

Indien So-MC andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal So-MC deze op de afnemer verhalen.

Eigendomsvoorbehoud

Het door So-MC vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van So-MC met uitzondering van de ontworpen websites. De opdrachtgever ontvangt alle rechten op de website mits hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Persoonsgegevens

De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst So-MC toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

So-MC verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt deze aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

Persoonsgegevens kunnen door So-MC gebruikt worden voor mailingen, akties of andere ongevraagde reclame van So-MC (ook via het web en social media waarvan So-MC de eigenaar is) . Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Met schriftelijk wordt hier ook per e-mail bedoeld.

Aansprakelijkheid

So-MC is voor social media, marketingactiviteiten, webhosting en domeinnamen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft So-MC geen invloed. So-MC kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voorkomt uit enige vorm van in gebreken blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met So-MC .

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door So-MC is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 250,-.

Iedere aansprakelijkheid van So-MC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.

De afnemer vrijwaart So-MC voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onzorgvuldig dan wel onrechtmatige gebruik van de aan de afnemer geleverde producten en of diensten van So-MC .

So-MC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde promotiemateriaal.

Mocht So-MC aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.

Wijzigingen in de gegevens van de afnemer dient de afnemer direct schriftelijk mede te delen aan So-MC . Als de afnemer dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die So-MC als gevolg daarvan lijdt.

Buitengebruikstelling

So-MC heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan So-MC niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

So-MC activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Klachten

De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per e-mail te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens So-MC .

Indien de klacht gegrond is, dan zal So-MC de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.

Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

Wijziging van de voorwaarden

So-MC  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. So-MC is verplicht deze wijzigingen twee maanden voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, Heeft hij het recht) tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen So-MC en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.